Totalkaos er en modell for risikovurdering og målrettede tiltak

Fagenheten driver kontinuerlig med vurdering av risiko for ny vold, både på individ- og systemnivå. Det er vår hovedtanke at det er uhensiktsmessig å vurdere voldsrisiko hvis vi ikke samtidig iverksetter konkrete tiltak som skal forebygge og forhindre ny vold. Arbeidsmodellen er enkel; hvis det er risiko for vold prøver vi ut tiltak og ser om dette virker…før vi vurderer risikoen på nytt etter en tid.

Tiltakene bør rette seg mot både individuelle og systemiske/miljømessige risikofaktorer. Risikovurderingsinstrumentet Armidilo kartlegger risiko for ny voldsbruk hos mennesker med lærevansker og psykisk utviklingshemming, og Fagenheten vurderer det som spesielt viktig å kartlegge sårbarheter i miljøet rundt den utviklingshemmede slik at det kan forebygges for ny voldsbruk.

Individuell behandling – KAOS og Risiko-KAOS:
Fagenheten arbeider med klientens forståelse av egen risiko og setter sammen en behandlingsprosess rettet mot denne. Det er sentralt at klienten også kjenner til omgivelsenes opplevelse av hans voldsrisiko og at dette kan skape forståelse for at endring må skje som et ledd i sosial tilpasning. KAOS kan gjøres individuelt og i gruppe.

Endring av miljømessige risikofaktorer – dialogisk kommunikasjon:
Personalgruppas evne og vilje til å endre egen kommunikasjon er et sentralt element. En dialogisk måte å snakke sammen på fremmer gode holdninger, samstemt kunnskap om klienten, konsistens i risikoforståelse og -håndtering og er viktig for å sikre informasjonsflyt i gruppa. Dialogisk kommunikasjon kan trenes opp i personalgruppa.