KAOS (Kognitiv Atferdsterapi for Omsorgsdømte og andre med Spesielle behov) er et konsept basert på kognitiv-terapeutiske teknikker kombinert med flere elementer fra ART (Aggression Replacement Training). KAOS-manualen er bygd opp som en idebank, der det jobbes med ulike tema ut fra hva som er relevant for deltakerne. Aktuelle tema kan være følelser (grunnfølelsene), sinnesirkel/sinnemestring, sosiale ferdigheter eller sosial persepsjonstrening. I KAOS jobber vi enten i gruppe der klienter og miljøterapeuter deltar på lik linje, eller individuelt, hvis dette er mest er hensiktsmessig.

KAOS

Risiko-KAOS

R-KAOS (Risiko-KAOS) er et mer individuelt tilpasset opplegg inspirert av manualen Keeping me safe and well fra Mersey Care, Liverpool, UK. Her jobber vi konkret med den enkeltes risiko og risikovurdering. Denne manualen baserer seg på generelle menneskerettigheter og at alle mennesker har en rett til å være trygg og ved god helse.

Gjennom at deltakeren vurderer sin egen risiko både i starten og på slutten av programmet, finner vi sammen frem til tema som er betydningsfulle, slik at deltakeren kan få mulighet til å bli bedre kjent med det som skaper risiko i vedkommendes liv.

 

I R-KAOS er tematikken egne risikoområder; dette vil si risiko mot seg selv, risiko mot andre, risiko fra andre og risiko forbundet med objekter/andres eiendom. Vi finner ut hva det spesifikt er personen bør øve på fremover slik at personen selv og andre kan føle seg trygg, og vi skriver selvhjelpsplaner ut fra personens risikoområder. Selvhjelpsplanene skal fungere som et hjelpemiddel for å gjenkjenne klientens risikoområder, og at klienten kan be om hjelp for å unngå at han skader seg selv eller andre igjen. Deltakerne vil gjennom deltakelse i R-KAOS få økt forståelse for hvorfor kjennskap til egne risikoområder er betydningsfullt, både for seg selv og andre. Bruk av R-KAOS innebærer at klienten deltar i gjennomgangen av egne risikoområder to ganger; en gang før og en etter at alle områder er behandlet.

Risiko-KAOS forts…

Sentrale tema i R-KAOS

– om meg
– hvor kommer informasjonen fra?
– hvorfor gjøres denne vurderingen akkurat nå?
– mine ønsker/drømmer for fremtiden
– om mitt liv – kritiske forandringer som har skjedd
– kriminalitetshistorie og risiko
– hva trengs for å kjenne trygghet og være ved god helse?
– hva har skjedd av viktige hendelser i mitt liv i det siste?
– hva er menneskerettigheter?
– hva ser andre mennesker på når de vurderer min risiko?
– omsorgsplan og risikohåndteringsplan
– innsikt i egen diagnose
– jobbe videre med sentrale tema som har kommet fram